Home
tuanio
Cancel

Image2Latex: Từ hình ảnh đến công thức Latex

Nội dung 1. Giới thiệu bài toán Image2Latex 2. Kiến trúc AutoRec 3. Thực nghiệm với bộ dữ liệu MovieLens 3.1 Chuẩn bị dữ liệu 3.2 Thiết kế mô hình AutoRec 4...

AutoRec: Autoencoder dành cho Collaborative Filtering

Nội dung 1. Hệ thống khuyến nghị và phương pháp Lọc cộng tác 2. Kiến trúc AutoRec 3. Thực nghiệm với bộ dữ liệu MovieLens 3.1 Chuẩn bị dữ liệu 3.2 Thiết kế mô hình ...

Bài toán Audio Classification

Nội dung 1. Bài toán Audio Classification 2. Thực nghiệm bài toán Audio Classification với bộ dữ liệu Speech Commands 2.1. Bộ dữ liệu Speech Commands 2.2. Những thành phần cần...

Autoencoder và bài toán phát hiện bất thường trong an ninh mạng

Nội dung 1. Giới thiệu Autoencoder 2. Bài toán phát hiện bất thường trong an ninh mạng 3. Thực nghiệm Autoencoder với bộ dữ liệu NSL-KDD 3.1 Giới thiệu bộ dữ liệu NSL-KDD 3....

Extreme Learning Machine: Thuật toán học nhanh cho mạng neuron truyền thẳng một lớp ẩn

Nội dung 1. Mạng neuron truyền thẳng một lớp ẩn 1.1 Định nghĩa 1.2 Bài toán học tham số 2. Thuật toán Extreme Learning Machine 3. Thực nghiệm thuật toán Extreme Lear...

Mô hình Markov ẩn và bài toán phân tích cảm xúc văn bản

Nội dung 1. Định nghĩa 2. Ba bài toán nền tảng 3. Bài toán phân tích cảm xúc văn bản 3.1 Giới thiệu bài toán phân tích cảm xúc văn bản 3.2 Bộ dữ liệu Financial News của Kagg...

Mình đã học được gì trong năm nay?

“Mình đã học được những gì trong năm nay?” 🧐 Phải thú thật rằng, câu hỏi trên chỉ mới xuất hiện trong đầu mình mươi phút trước, nhưng nó khiến mình thao thức không ngủ được mà đành phải viết ra su...

Markov Chain và bài toán 'Sáng nay ăn gì'

Nội dung 1. Định nghĩa Markov chain 2. Bài toán “sáng nay ăn gì” 3. Tổng kết Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua sơ lược về định nghĩa của Markov chain, từ đó hiểu thêm về Markov chain ...

Nguồn tài liệu để học NLP

Bài viết này mang tính chất lưu trữ và chia sẻ. Những nguồn khi mới bắt đầu How to get started in nlp - medium Dữ liệu nlp-datasets - github Sách Deep Learning for NLP and Speech R...